5 Trụ cột thương hiệu cần nắm rõ

5 Trụ cột thương hiệu cần nắm rõ

5 Trụ cột thương hiệu cần nắm rõ

 

Trụ cột thương hiệu là những giá trị hoặc niềm tin cơ bản, cốt lõi mà một thương hiệu đại diện. Chúng là nền tảng mà tất cả các quyết định xây dựng thương hiệu được đưa ra và phục vụ như một hướng dẫn về cách một thương hiệu nên giao tiếp với khán giả của mình. Số trụ cột thương hiệu có thể khác nhau, nhưng năm trụ cột là con số phổ biến đối với nhiều công ty.

Mục đích: Mục đích của một thương hiệu là lý do tồn tại của nó ngoài việc tạo ra lợi nhuận. Đó là động lực thúc đẩy thương hiệu và phải phù hợp với các giá trị và niềm tin của đối tượng mục tiêu.

 

Sứ mệnh: Tuyên bố sứ mệnh xác định các mục tiêu và mục tiêu của thương hiệu. Nó phải cụ thể, có thể đo lường được, có thể đạt được, có liên quan và có thời hạn.

 

Tầm nhìn: Tuyên bố về tầm nhìn thể hiện khát vọng của thương hiệu và những gì nó hy vọng đạt được trong tương lai. Đó là một hướng dẫn định hình hướng chiến lược và trọng tâm của thương hiệu.

 

Giá trị: Giá trị của một thương hiệu là các nguyên tắc hướng dẫn hành vi và ra quyết định của nó. Chúng giúp tạo niềm tin và lòng trung thành với đối tượng mục tiêu.

 

Tính cách: Tính cách của thương hiệu là tập hợp các đặc điểm độc đáo xác định cách nó cư xử và giao tiếp với khán giả. Nó phải nhất quán trên tất cả các điểm tiếp xúc và phù hợp với tính cách của đối tượng mục tiêu.

Những trụ cột thương hiệu này nên được sử dụng làm kim chỉ nam cho mọi quyết định xây dựng thương hiệu, từ quảng cáo và đóng gói đến phát triển sản phẩm và dịch vụ khách hàng. Và năm trụ cột thương hiệu này cũng thường có mối quan hệ tương hỗ và phụ thuộc lẫn nhau.

Đánh giá bài viết
Theo dõi MondiaL trên
Trả lời