6 chiến lược giữ chân khách hàng hiệu quả doanh nghiệp cần biết!

Giữ chân khách hàng là quá trình giữ chân khách hàng và quay lại làm việc với công ty. Việc giữ chân khách hàng hiện tại thường tiết kiệm chi phí hơn là liên tục có được những khách hàng mới.