Thiết kế nhận diện thương hiệu đóng công ty xuất nhập khẩu?

Thiết kế nhận diện thương hiệu đóng vai trò như thế nào đối với một công ty xuất nhập khẩu? Các bước triển khai thiết kế thương hiệu cho một công ty xuất nhập khẩu bao gồm những gì?